MİGROS TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (“CCTV”) AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)


Migros Ticaret A.Ş. olarak ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Şirketimiz Genel  Müdürlüğüne, Şube Müdürlüklerine, Depolara, mağazalara ve otoparklara yaptığınız ziyaretler sırasında CCTV aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz (görüntü ve ses kaydı ile taşıt plaka bilgileri) Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

CCTV aracılığı ile toplanacak görüntü ve ses kaydı ile taşıt plaka bilgileri, Migros Ticaret A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, anti sosyal davranışların ve suç teşkil edebilecek davranışları önlenmesi ve takip edilmesi, Migros Genel Müdürlük, Şube müdürlükleri, Depolar ve Mağazaların binaları, çevresi ve buralarda bulunan ürün, araç gereç ve çalışanların, ziyaretçilerin ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması ana amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin MİGROS tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, kurumsal internet sitemizdeki Migros Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Politikası’nda yer almaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda sözleşmesel veya yasal yükümlülüklerimize uymak amacıyla İdari makamlara (Örneğin; Mahkeme, Savcılık, kolluk kuvveti), güvenlik hizmeti aldığımız firmalara, iş ortaklarımıza, gerektiği durumlarda MİGROS iştiraklerine, MİGROS Ailesine (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri), hizmet sağlayıcılarına,  alt yüklenicilerine, GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimizin bina, tesis ve yerleşkelerinde ve çevresinde bulunduğunuz sürelerde, işbu Aydınlatma Metninde yer verilen amaçlar kapsamında meşru menfaatimize, hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasına,  ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak, kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Tutulma Süresi

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri:
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kurumsal internet sitemizdeki Migros Ticaret  Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Güncellenme Tarihi 20.03.2020

MİGROS TİCARET A.Ş.