Migros Ticaret A.Ş. (“Migros veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Migros Ticaret A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Kurban Bayramı dönemlerinde yapmış olduğunuz Kurban Alışverişiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, adres, ev-cep telefon numaraları, e-mail adresleri, yaşadığı şehir, money kart numarası, ödeme bilgisi, kurbanın kimin adına kesileceği bilgisi), kurban alışverişinizin yerine getirilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde, “kurban siparişi / kesime hazırlık / kurban kesimi / paketleme / teslim/bağış” gibi kurban satış sürecindeki tüm aşamalarda, kurban bağış işlemlerinde kullanılmak üzere belirtilen amaçlarla bağış yaptığınız kurum ve kuruluşlara (Ziçev, Koruncuk Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve anlaşma sağlanacak bu tür diğer dernek ve Vakıflar), tedarikçilerimize, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili mevzuattan  doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, jet kasalarımız, e-ticaret sitelerimiz, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız, sadakat programımız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması. veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS tarafından “kurban siparişi / kesime hazırlık / kurban kesimi / paketleme / teslim/bağış” gibi kurban satış sürecindeki tüm aşamalarda, kurban alışverişiniz ve kurban bağış işlemlerinizin yerine getirilebilmesi, ürün, hizmet ve iletişiminin geliştirilmesi, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapılabilmesi, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma hizmetlerinde kullanılması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS  tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki bağış yaptığınız kurum ve kuruluşlara (Ziçev, Koruncuk Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve anlaşma sağlanacak bu tür diğer dernek ve Vakıflar) iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, MİGROS iştiraklerine, MİGROS Ailesine (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve  GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Migros Ticaret A.Ş.’ye başvurarak:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kurumsal internet sitemizdeki Migros Ticaret  Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.