"SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve kamuyu aydınlatma ile ilgili diğer mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır. Bu gibi bilgilerin kamuya açıklanmasında, ilgili açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre,

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.migroskurumsal.com)
- Paydaşlar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

kullanılır.

Kamuya yapılan açıklamaların (sunumlar, basın bültenleri, basın toplantıları vb.) pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmakta olup, bunların kamuyla paylaşılmasında KAP bildirimlerinin yanı sıra veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya da kullanılmaktadır. Mevzuatın gerektirmesi halinde Şirketimizin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanması durumunda da, açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre, yukarıda yer alan mecralar kullanılabilecektir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması bakımından, Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler açıklanmaktadır. Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ve Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin olarak SPK mevzuatı uyarınca açıklama yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine göre, KAP bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket'e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesini gözeterek cevap vermeye çalışmaktadır.

Migros'un Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan ve açıklandığında üçüncü kişi ya da kurumlara Migros karşısında rekabet avantajı sağlamayacak ve bu kapsamda Şirket faaliyetlerine olumsuz bir etki yaratmayacak nitelikteki her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını gerektirmektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak oluşturulan ve kamuya açıklanan Bilgilendirme Politikasının yanı sıra Şirketimizin Faaliyet Raporunda ve kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yer alan Kar Dağıtım Politikası da Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır."