Migros olarak, ürün ve hizmet kalitemiz sahip olduğumuz insan kaynağının niteliğinin bir yansımasıdır. Jenerasyonları birleştiren bir şirket oluşturma girişiminde Migros’un amacı, en nitelikli ve yetenekli kişilerin tercihini kazanarak istihdam etmek; çalışanlarının niteliklerinden, yeteneklerinden ve becerilerinden en üst düzeyde faydalanmak; bireysel üretkenliklerini geliştirmek; kendilerini geliştirme olanakları sunmak ve takım çalışması ve işbirliğinin geliştiği bir iş ortamı oluşturmaktır.
Ortak Değerlere Bağlılık
Migros Kurumsal Kültürü temelini ortak değerlerinden alır. Bu değerler şunlardır:
1.Güvenilirlik
2.Liderlik
3.Duyarlılık
4.Müşteri Odaklılık
5.Verimlilik
6.Yenilikçilik

Migros, çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan adil bir işverendir ve kültür, yaş ve cinsiyet çeşitliliklerini ve engelleri bulunan insanları işgücüne kabul eder. Bütün çalışanlarımız için işyerinde eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Migros, çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan adil bir işverendir ve kültür, yaş ve cinsiyet çeşitliliklerini ve engelleri bulunan insanları işgücüne kabul eder. Bütün çalışanlarımız için işyerinde eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Eğitim ve gelişim, çalışanlarımızın bir iş ortağı olarak kariyerlerinin ayrılmaz ve sürekli bir parçasıdır. Mentorluk programları ve liderlik kurslarımızla çalışanlarımızın ilerleme ve kariyer gelişimlerine yönelik eşsiz fırsatlar sunuyoruz.

Şirketimizin ortak değerleriyle çatışan çalışan davranışları, gereğine uygun bir şekilde ve tarafsız olarak uyarı sistemi ve disiplin kurulu prosedürlerine göre ele alınır. Migros’ta çalışanlarımızla ilgili konular Endüstri İlişkileri Departmanı’nın temel görevidir. Bu departmanın amacı şirket genelinde iş barışı ve yasa ve düzenlemelere uyumunun sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşmelerden doğan haklarının takibi ve tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesidir.

Şirketimizde 1 çalışma yılını tamamlamış çalışanlarımıza yasaların belirlediği hallerde tazminat ödemesi yapılmakta ve bunun için ayrılan mali karşılık finansal raporlarımız ile kamuya açıklanmaktadır.
Migros İnsan Kaynaklarının en önemli stratejik hedeflerinden biri bilgili, müşteri ve süreç odaklı, becerikli ve dinamik olarak yoğun rekabet ortamındaki öncü konumumuzu korumaya yönelik çabaları destekleyen bir insan kaynağı oluşturmaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda Migros İnsan Kaynakları Politikası, “rekabet avantajı yaratacak çalışan kitlesi oluşturmak” felsefesine dayanır.

Migros olarak 2014 yılında işveren marka vaadimizi “İyi İş İyi Gelecek” olarak tanımladık. İnsan Kaynakları yönetimimiz; insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejilerimiz, rekabet ortamında Migros'un sektörel öncülüğünü sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. Migros çalışanları ve bu çalışanların tecrübe ve yaratıcılıkları, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelinmesindeki itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.

Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük
Migros olarak, çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkelerini benimseriz.

İş Güvenliği
Migros olarak, çalışanlarımıza her türlü yükümlülüğümüzü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceğimiz konusunda güvence veririz. İş yerinde çalışanlarımızın emniyetinin sağlanması için ilgili yasal yükümlülüklerin yanında, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve ergonomi alanındaki sektör standartlarına riayet ederiz. Sorumlu kamu kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz teorik ve pratik eğitimlerle birlikte sivil savunma çalışmaları yürütürüz.

Fırsat Eşitliği
Migros olarak, Türkiye ve yurtdışındaki iştiraklerimizle birçok farklı dil, din ve etnik kökene mensup işgücüyle hizmet veriyoruz. Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Kaynakları Rehber İlkelerine ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ne uyumlu bir şekilde insan haklarına bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

İşe alım ve yerleştirmeden, ücretlendirmeye tüm insan kaynakları kararlarımız ayrıntılı olarak tanımlanmış görev profilleri uyarınca yürütülür. İnsan kaynakları değerlendirme sistemimiz aracılığıyla, herkese eşitlik ilkesi çerçevesinde uygulanan, genel ve objektif kriterlerle çalışanlarımızın yetkinliklerini, kabiliyetlerini ve performansını ölçümler ve takip ederiz. Tüm çalışanlarımıza, değerlendirme sonuçlarına dayanarak, eşit eğitim, terfi, kariyer gelişimi ve ücretlendirme olanakları sunarız.

Ayrımcılığın önlenmesine yönelik ilkelerin bir uzantısı olarak uygulamaların yoğunlaştığı bir alan da kadın istihdamının desteklenmesidir. Seçme Yerleştirme süreçlerinde kadın istihdamını arttıracak çeşitli çalışmalar ile kadınların perakende sektöründeki kariyer imkanlarını vurgulamaktayız. Konu ile ilgili en belirgin sonucu 2015 yılında merkez çalışan işe alım süreçlerimizde yakaladık. İdari birimlerimizde 145 kişilik işe alımda 98 kişilik kadın istihdamı yaratılarak % 68’lik bir oranla önemli bir başarı elde ettik.

İnsan Kaynakları Yönetimi
Migros'ta İnsan Kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş İnsan Kaynakları Politika ve ilkelerine uygun olarak yönetimi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı'nın uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları ile açıkça tanımlanır ve taahhüt edilir.

Migros, çalışanlarına yönelik tüm tutum ve davranışlarında İnsan Kaynakları Politikası’na uygun hareket etmektedir. Bu politika düzenli olarak gözden geçirilir ve çalışan ve yönetim ihtiyaçları doğrultusunda güncellenir. Güncellenen politika çalışanlar ile paylaşılır. İnsan Kaynakları yönetimiyle ilgili çalışanların ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler şirketin intranet sayfasında yer almaktadır, ayrıca çalışanlara düzenli olarak hakları ile ilgili eğitimler verilmektedir. Şirketimiz, çalışanların çalışma kuralları, çalışma hakları ve insan hakları dahil olmak üzere, şirketin çeşitli kuralları, yönetmelikleri ve politikaları konusundaki eğitimlere düzenli olarak katılması gerektiğini bildirmekte ve çalışanlara yönelik tamamlanması zorunlu eğitimler atamaktadır.

Migros, İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikamızda da belirtildiği üzere faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda evrensel insan haklarına ve ILO Standartlarına bağlıdır ve her türlü riskli durum veya olumsuz gelişmelerde dahi bu standartlara bağlı kalacağını taahhüt eder. İnsan hakları risk değerlendirmesi, iş riskleri değerlendirmesinin bir parçasıdır. Migros, insan hakları konusunda tüm çalışanlarının ve şirketin ilgili standartlara tam uyumda bulunması gerektiğini vurgular.

Ayrıca, İnsan Kaynakları Politikamız ile İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikamızı büyük bir şeffaflıkla ve detaylı olarak açıklayan, çalışanlarımıza yönelik “Turuncu Kitap” isimli bir kılavuz kitabımız bulunmaktadır ve bu kılavuz kitabın 2016 yılında tüm çalışanlarımızla paylaşılması planlanmaktadır.

Politikanın uygulanması ve politikaya uyum, iç denetçilerimiz tarafından düzenli olarak ve net denetim talimatları esasına göre izlenmektedir. Mesele olabilecek konulardan haberdar olmamız veya şikayet almamız halinde, bu konularla ilgili ek denetimler düzenlemekte ve gerekirse iç teftiş çalışmaları için işbirliği yapmaktayız.

Katılımcılık ve Şeffaflık
Çalışanlarımız, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir. İnsan Kaynakları Politikası ve süreçleri Migros intranet, İK Portal, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı organizasyonları aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli paylaşılır. Çalışanlarımız kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler. Düzenlenen çeşitli buluşmalarla çalışanlarımıza şirketimizin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer yönü, eğitim ve sağlık gibi kendilerini yakından ilgilendiren konular hakkında bilgi verilir, görüş ve düşünceleri alınır. Bunun yanı sıra, çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz şirket içi sosyal ağ olan SosyalM ile çalışanlarımızın birbiriyle olan iletişiminin güçlendirilmesine katkı sağlamaktayız.
Migros olarak, 2015 sonu itibariyle; Türkiye’de 20.171, toplamda ise 21.762 çalışanımız mevcuttur ve yurtiçi ve yurtdışındaki toplam çalışanlarımızın %40’ı kadındır. Bununla birlikte, yöneticilerimizin %27,20’si kadındır. Kadın çalışanlarımızın yönetimimizde daha fazla yer alması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Executive koçluk ve kişisel gelişim planları ile kadın yöneticilerimizi destekliyoruz. Geleceğin üst düzey yöneticilerini hazırlamak amacıyla oluşturduğumuz Migros Liderlik Yolu Programı’ndaki katılımcıların %42’sini kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Bu doğrultuda, 2016 yılı kadın yönetici oranımızı %27,50’ye çıkarmayı planlıyoruz.

Çalışanlarımızın %72’si 1980-2000 yılları arasında doğmuş olup ortalama çalışan yaşı 31 olan genç ve dinamik bir aileyiz. Beyaz yakalı çalışanlarımızın Migros’ta görev yapma süresi ise ortalama 9.2 yıldır. Şirketimiz bünyesinde 549 engelli çalışanımız görev yapmaktadır.

Yetenek yönetimine değer veririz
2015 yılında etkin başvuru sistemi yönetimi ile aday havuzumuzu genişlettik ve yıllık 409.000 aday başvurusuna ulaştık. Aday havuzu içinden her iş gününde ortalama 130 aday işe alım için değerlendirildi ve yıl içinde 5.500 yeni istihdam sağlandı. 2015 yılında birçok açık pozisyonumuz için iç başvuru sisteminden faydalanıldı ve 244 pozisyon iç kaynaklarımız kullanılarak karşılandı.

2015 yılında hayata geçirdiğimiz “Arkadaş Öneriyorum” projesi ile birlikte farklı bir aday havuzu kanalı yarattık. Çalışanlarımızdan gelen öneriler ile bu yıl 517 kişi Migros bünyesine kazandırıldı ve arkadaşlarını öneren ve Migros ailesine katılmalarına öncülük eden çalışanlarımız ödüllendirildi.

Kariyer planlama ve terfi süreçlerimizin yönetimini etkin kılmak adına oluşturduğumuz programa devam ediyoruz. Tüm mağaza ve departmanlarda görevli çalışanlarımızın kendi kariyerlerini adil ve objektif biçimde yönettikleri bu program, 2012 Perakende Güneşi Ödülleri çerçevesinde, En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması ödülünü aldı. 2015 yılında revize edilen Mağaza Kariyer Tarifleri çerçevesinde mağaza yönetim kadrolarının %98’i iç kaynaklarımızdan karşılandı.

Gerçekleştirilen etkin işe alım ve istihdam uygulamaları sayesinde Migros, 2014 yılında İzmir İş Kurumu tarafından “2014 En Fazla Kadın İstihdam Eden İşyeri”, “2014 En Fazla İstihdam Yaratan İşyeri”, ve “2014 En Çok Engelli İstihdam Eden İşyeri”; 2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “2015 yılı Ençok Engelli İstihdamı Sağlayan İşveren”, “2015 yılı En Çok İstihdam Sağlayan İşveren” ve “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan İşveren” ödülleriyle takdir edildi.

Migros insan kaynakları performans değerlendirme sistemi, adil, tutarlı ve şeffaf olması göz önünde bulundurularak en ileri teknoloji ve etkin yöntemler kullanılarak tasarlandı.

Mağaza beyaz yaka ve yönetim personeline yönelik olarak her yıl yaklaşık 5.750 değerlendirme gerçekleştiriyoruz. Tüm yönetim ve mağaza çalışanlarımızın performansı, kişiselleştirilebilir kartların kullanıldığı Balanced Score Card uygulamasıyla değerlendiriliyor. Değerlendirme ile elde edilen sonuçlar, kariyer gelişimi planlaması, sürekli yüksek performans gösterenlerin belirlenmesi, şirketin kariyer planlaması ve ücretlendirme sisteminde kullanılıyor.

Kullanılan bir diğer performans değerlendirme sistemi de Mağaza Personeli Performans Yönetimidir. Bu süreçte 14.500’e yakın mağaza personelimiz, yöneticileri tarafından mesleki becerilerinin ölçümlendiği, hizmet kalitesi ve iş performansları bazında yılda iki kez değerlendiriliyorlar.

Bu iki sürecin yanında, Genel Müdürlük ve mağaza yönetim personelinin güçlü ve gelişime açık yönlerinin tespit edilerek gelişim planlarının oluşturulabilmesi için, 3600 Yetkinlik ve Potansiyel Değerlendirme Sistemi ile yetkinlik değerlendirmeleri gerçekleştiriliyor. Migros İdari Birimler çalışanları 2 yılda bir, Mağaza Yönetimi her yıl bu değerlendirme sürecine dahil oluyor. Bu bağlamda, 2015 yılında tüm Migros Mağaza Yönetimi ve 2014 yılında sürece dahil olmayan Migros İdari Birimler çalışanları sürece katıldı; 2.300’ün üzerinde Migros çalışanı 3600 Yetkinlik ve Potansiyel Değerlendirme sistemine dahil oldu.

Migros Ödüllendirme Sistemi, Migros Ödül Ağacı olarak adlandırılan, çalışanlarımızın yaratıcılık, katkı sağlama ve takım çalışması konularındaki performanslarını takdir edip ödüllendirmek amacıyla kullanılıyor. Migros’un başarısına katkı sağlayan çalışanlarımız Migros Ödül Sistemi çerçevesinde ödüllendiriliyor. 2015 yılında 3.000’ün üzerinde çalışanımız değişen ödüllerin sahibi oldu.

Çalışan memnuniyetine değer veririz
Çalışanlarımızın memnuniyet düzeyini ve bağlılıklarını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla her yıl “Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması” gerçekleştiriyoruz. Bu araştırma ile iyileştirilmesi gereken alanların tespiti ve önceliklendirilmesini amaçlıyoruz. Araştırma sonuçları; çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını sürekli kılmaya yönelik analizler yapılmasına olanak tanıdığından, gerçekleştirilecek uygulamalara yön gösteriyor.

Sürdürülebilir Migros anlayışının farkı; çalışanlarımızın bağlılığı, gelecek vizyonları ile çalışanlarımızı şirkete bağlı kılan liderlerimiz, yüksek performans kültürümüz, güçlü işveren markamız ve uzun vadeli sürdürülebilir başarı unsurlarımızdır. Bu farklılığı araştırma metodolojisine yansıtan Aon Hewitt ile 2015 yılının Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması’nda metodoloji ve süreç değişikliğine gittik ve gelişim sağladık. 2015 Çalışma Hayatını Değerlendirme Araştırması skorumuz Perakende Sektör Normu’nun 12 puan üzerinde gerçekleşti. Faaliyet planlarımıza yön veren bu raporlamalar hem Performans Değerlendirme Sistemlerimizde hem de iyileştirme çalışmalarımızda etkin olarak kullanılıyor.

Çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak, sorunları çözümlemek ve etik ilkelerin ihlali durumlarını en çabuk şekilde ele almakta kullandığımız Migros Paylaşım Hattı ile 2014 yılında 22.500’den fazla çağrı yanıtlandı. Bu kapsamda, ayda ortalama 1.875 aramaya yanıt verildi. 2015 yılsonu itibariyle ise 23.000 çağrı yanıtlanıp, çözüldü. Bu da aylık yaklaşık 1.917’e denk gelmektedir. Bu bağlamda, yoğunluklu olarak çalışanlarımızdan gelen özlük hakları, kişisel bilgileri, çalışmaktan doğan hakları ve bordrolama işlemleri hakkında gelen soruları cevaplandırdık. Bu çağrıların hangi konular üzerinde yoğunlaştığını tespit ederek bu alanlardaki bilgilendirme süreçlerini gözden geçiriyor ve bilgilendirme sistemimizi iyileştirerek 2016 yılındaki çağrıları 22.000 seviyesine çekmeyi hedefliyoruz.

İyi iş, İyi Gelecek Programı kapsamında, 2015 yılında çalışan sadakatimizin artırılması, iç ve dış müşteri memnuniyetinin geliştirilmesine yönelik birçok yeni proje hayata geçirdik. Sürdürülebilirlik kapsamında; Migros Ailesi'ne yeni katılan tüm çalışanlarımızın işe alım süreçlerimizle ilgili deneyimlerinin öğrenilmesi ve işe girişlerde paylaşılan bilgilendirmenin etkinlik kalitesinin ölçülmesi amacıyla “İşe Alım Değerlendirme Anketi” oluşturuldu. İnsan Kaynakları Departmanımız bu anket sonuçlarını, süreçleri iyileştirmede ve çalışan memnuniyetini artıracak faliyetleri oluşturabilme amaçlı kullanıyor.

Gıda perakende sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Migros Kariyer Facebook sayfamız ile 31.000’i geçen takipçi sayısına ulaştık ve bu uygulamamız ile New York’ta düzenlenen uluslararası web dizaynı ve inovasyon yarışması Interactive Media Awards’ın (IMA) İnsan Kaynakları kategorisinde “Üstün Başarı” ödülünü kazandık.

Çalışanlarımızın spor yapmalarını ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanmalarını desteklemek ve eğlenirken aynı zamanda bir ekip ruhu yaratmak amacıyla her yıl Migros Spor Şenliği’ni düzenliyoruz. 2015 yılında 7’incisi düzenlenen Migros Spor Şenliği’nde yine bir ilke imza attık ve şenliği ilk kez İstanbul dışında, Antalya Kemer’de düzenledik. Migros Spor Şenliği öncesinde çalışanlarımız arasından 1.000 sporcu kendi bölgelerinde final yarışlarına kalmak için yarışlara katıldı. Futbol, basketbol, satranç, masa tenisi, voleybol ve tenis dallarındaki yarışların sonucunda, dereceye giren ekiplere ve sporculara ödülleri verildi.

Çalışan gelişimine değer veriyoruz
Çalışanlarımızın gelişimine destek verilmesi amacıyla tasarlanan Migros Perakende Akademisi, Migros’un kurumsal öncelikleri, bireysel ve sektörel ihtiyaçlar ile insan kaynaklarını örtüştürmektedir. Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerinde söz sahibi olmasına yönelik olarak yapılandırdığımız Migros Perakende Akademisi, sürekli gelişimi Migros kurum kültürünün bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

Anadolu Üniversitesi işbirliğinde geliştirdiğimiz Migros Mağazacılık Programı ile lise mezunlarına yalnızca iki buçuk yıl içerisinde üniversiteye denk bir derece kazanma imkanı tanıyoruz. Georgia Eyalet Üniversitesi işbirliğinde yürüttiğümüz bir diğer program ise mağaza yöneticilerimize, mağazacılıkta dünya genelinde meydana gelen yeni trend ve gelişmeleri öğrenme ve Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyanın en büyük perakendecilerinden bazılarını ziyaret etme imkanı tanıyor. Koç Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiğimi İşletme Yüksek Lisans programı da, yöneticilerimize yönetsel vizyon ve becerilerini genişletme imkanı sağlıyor. Koç Üniversitesi – Migros Perakende Eğitim Merkezi (KÜMPEM) ise düzenli olarak, Türkiye’nin ve dünyanın ileri gelen akademisyenleri ve uzmanlarının katıldığı, bilgi ve deneyimin paylaşımına yönelik bir platform oluşturan mağazacılık konferanslar düzenliyoruz.

2013 yılında Ege Üniversitesi işbirliğinde sektöre ihtiyacı olan kalifiye personeli kazandırmak için başlattığımız “Perakendecilik Okulu” projesi 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’ni de içine alacak şekilde genişletildi. Bu programda yer alan üniversite son sınıf öğrenciler, ihtiyaç duydukları akademik bilgiyle donatılırken aynı zamanda bu bilgiyi gerçek mağaza ortamında işe dökme imkanına sahip oluyor. 2015 yılında Taze Ürünler reyonlarında görev alan çalışanlarımızın gelişimi amacıyla Migros Perakende Akademisi Taze Gıda Fakültesi altında “Migros Şarküteri Yetiştirme Programı” ve “Migros Sebze Meyve Elemanı Yetiştirme Programı” başlatılarak ürün bilgisi, hizmet, önerisel satış konularında; teorik, uygulamaya dönük pratik bilgiler ve yerinde uygulamalı eğitimlerle çalışanlarımızın konularında uzmanlaşmaları hedeflendi.

Migros Perakende Akademisi, 2014 yılında uluslararası arenada sekiz farklı ödülün sahibi oldu. Dünyanın en başarılı öğrenim ve gelişim programlarına ödül veren Training Dergisi, Migros Perakende Akademisi’ni “En İyi 125 Eğitim” listesine dahil etti. İşyerinde eğitim ve performans uzmanlarına yönelik kar amacı gütmeyen bir dernek olan ASTD, “Uygulamada Mükemmellik Ödülü”ne Anadolu Üniversitesi-Migros Ortaklığı/ Mağazacılık Lisans Programı’nı layık gördü. Kurumsal eğitim alanında en prestijli ödül programlarından birini yürüten eğitim ve gelişim kuruluşu CorpU, “İşbirliği” kategorisi altındaki “Öğretimde Mükemmellik ve Yaratıcılık Ödülü”nü Anadolu Üniversitesi-Migros Perakende Ön Lisans/ Lisans Programı’na verdi.

Bunlara bağlı olarak, Türkiye’deki Migros çalışanlarına 2014 yılında ortalama 16,5 gün eğitim verildi. 2015 yılı sonu itibariyle, çalışan sayımızda ciddi büyüme yaşanmasına rağmen kişi başı 17 gün eğitim hedefine ulaşmayı başardık. 2015 yılında gerçekleştirilen eğitimlerle, çalışanlarımızın %90’ına ulaşma hedefimizi aşarak tüm çalışanlarımızın %95’ine eğitim verdik.

Sendikalaşma hakkına değer veriyoruz
Evrensel insan haklarına ve ILO Standartlarına bağlı olarak, 1972 yılından beri sendikalaşma hakkına saygı duyulan bir iş ortamı oluşturduk. Sendika ve Migros arasındaki yapıcı diyalog, zorla işçi ve çocuk işçi çalıştırmanın ortadan kaldırılması, bütün yerel kural ve yönetmeliklere uyulması, tarafsız ve adil olunması gibi çalışma hayatı ile ilgili konuları kapsamaktadır. Şirketimiz bünyesinde çocuk işçi çalıştırma veya zorla işçi çalıştırma gibi vakalar mevcut değildir. Bu çerçevede, Migros çatısı altında, insan haklarına ve ILO standartlarına uymamak, disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabilir.

Migros ile Tez-Koop İş Sendikası arasında, 1 Mayıs 2014 ve 30 Nisan 2017 arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Toplu iş sözleşmesi imzalandığında Migros çalışanlarının %64’ü toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunmaktaydı.

Emniyetli bir iş ortamına değer veriyoruz
Çalışanlarımızın refahı, ticari faaliyetlerimiz için son derece önemlidir. Emniyetli ve güvenli bir işyeri sağlamak için bütün Migros yöneticileri sağlık ve emniyet performansımızı dikkatli bir şekilde değerlendirmektedir.

2013 yılında, sendika ve çalışan temsilcileri ile serbest danışmanlardan oluşan Sağlık ve Emniyet Kurulları oluşturulmuştur. 2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında 1.425 mağaza, 11 dağıtım merkezi ve 5 taze ürün deposunda Acil Durum Planları tesis edilmiş ve İSG risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir.

Üyeleri tam zamanlı veya yasal süreçler çerçevesinde atamaları yapılan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini kapsayan İSG kurul toplantıları mağazalarda, dağıtım merkezlerinde ve taze ürün depolarında düzenli olarak yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kalite Departmanı yöneticilerinden ve doğrudan CEO’ya rapor verenlerden oluşan İSG’nin en yüksek yönetim seviyesi olan Şirket Merkezi’ndeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda düzenli olarak bütün Migros lokasyonlarının İSG süreçleri değerlendirilmektedir.

Çalışanlarımıza düzenli olarak İSG eğitimi sağlarız. Tam zamanlı veya yasal süreler çerçevesinde iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin görevli olduğu yerlerde, çalışanlarımıza sınıf içi İSG eğitimi vermekteyiz. Genel müdürlük, şubeler ve bölge organizasyonlarında yeni işbaşı yapan çalışanlarımıza sınıf içi İSG eğitimi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri tarafından verilmektedir. Uzaktan Eğitim şeklinde online İSG eğitimi ise yıl boyunca bütün çalışanlarımıza verilmektedir. Uzaktan eğitimler yeni işbaşı yapan çalışanlarımıza sistem üzerinden otomatik olarak tanımlanmaktadır. 2015 yılında, İSG eğitimleri bütün lokasyonlarda, genel müdürlük, şubeler, şirket mağazaları, dağıtım merkezleri ve taze ürün depolarında mevcut 13.923 çalışanımıza verilmiştir; 799 çalışan ise sertifikalı ilk yardım eğitimi almıştır. 2015 yılında 21.985 mağaza çalışanı iç eğiticiler tarafından verilen eğitimlere katılmıştır.

Şirket merkezimizde, mağazalarda, dağıtım merkezlerinde ve taze ürün depolarında aydınlatma, gürültü, toz ve ısıtma seviyelerinin kabul edilebilirliğini belirlemek için ortam ölçümleri yapılmıştır. 2015 yılında, İSG süreçleri doğrultusunda yönetmelikler, iş talepleri, prosedürler, talimatlar ve iş emirleri revize edilmiş ve kalite yönetim sisteminin dokümantasyon yapısına entegre edilmiştir. Migros olarak, faaliyetlerimizin dağınık coğrafi yapısı nedeniyle, İSG’yle ilgili bütün süreç ve faaliyetlerin sistematik, merkezi bir şekilde denetimine ve raporlanmasına imkan tanımak için Migros’a özel bir İSG yazılımı geliştirilmiştir. Bu sistemin fonksiyonları, işle ilgili kazaların kaydedilmesi, incelenmesi ve işle ilgili kaza istatistiklerinin derlenmesini; hem işe alım sırasında hem de düzenli aralıklarla çalışan sağlığının kontrol edilmesini; personel eğitimlerinin düzenlenmesi ve izlenmesini; risk değerlendirme çalışmalarının takibini; düzeltici ve önleyici tedbirlerin istenmesi ve izlenmesini; acil durum eylem planları ve tatbikatların düzenlenmesini; ekipman kayıtları, periyodik kontrollerin takibi ve denetim raporları düzenlenmesini ve bunların saklanmasını; yıllık çalışan iş, eğitim ve değerlendirme planlarının açık bir şekilde ifade edilmesini ve İSG Kurulu toplantı kayıtlarının tutulmasını kapsamaktadır.

2014 senesinde, 4.230 çalışan hem işe alınırken hem de düzenli aralıklarla işyeri hekimleri tarafından sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. 2015 yılında ise işyeri hekimleri tarafından kontrolden geçen çalışan sayısı işe giriş tetkik, periyodik muayene olmak üzere 6.912 olmuştur. Mağazalarımızda, dağıtım merkezlerimizde ve taze ürün depolarımızda AFAD, mahalli itfaiye teşkilatları eğitmenleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından acil durum eylem planı eğitimi verilmiş ve tatbikatlar yürütülmüştür. Şirket yönetimimizin eşlik ettiği serbest danışmanlar, İSG süreçlerinin ve uygulamalarının denetlendiği ve gerektiğinde düzeltici/önleyici tedbirlerin alındığı mağazaları, dağıtım merkezlerini ve taze ürün depolarını ziyaret etmiştir.

2015 yılı içerisinde yaşanan iş kazası sayısı 484, kaza sıklık oranı ise 10,87’dir. Bu bağlamda iş kazası nedeniyle yaşanan kayıp gün sayısı 3.211, kayıp iş saati ise 24.082’dir. Çalışanlarımıza verilen eğitimler ve İSG çalışmaları ile kaybedilen çalışma zamanının azaltılması hedeflenmiştir.

Consumer Goods Forum’un (Tüketici Ürünleri Forumu - CGF) kurul üyesi olarak, küresel sektörü ‘en iyi uygulamalarla’ yönlendirmek için Çalışan Sağlığı ve Refahı çalışma grubunda yer aldık. CGF üyeleri, 2016 yılına kadar çalışan sağlığı ve refahı programlarını hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir.

Çalışanlarımız arasında şağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek amacıyla sağlıklı yaşam projeleri ve farklı sosyal aktiviteler düzenlenerek “Çalışan Sağlığı ve Refahı” programları başarıyla yürütülmektedir. 2014 yılında çalışanlarımıza sunulan sağlıklı yaşam projeleri kapsamında 7 programdan 1.613 çalışanımız faydalanmıştı, 2015 yılında bu projeler 13’e ve faydalanan çalışan sayımız ise 2.786’ya yükselmiştir. 2016 yılı için bu programlardan faydalanan çalışan sayımızın daha da yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Fazla çalışma saatlerinin minimize edilmesi
Daha once mağaza yöneticilerimizin düzenlediği çalışma saati programımız, 2015 yılı itibariyle adil, esnek ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde tasarlanmış bir yazılım programı ve mağaza yönetimi desteği ile yönetilmeye başlanmıştır. Bu programla birlikte, ortaya konulan ihtiyaç algoritmasına göre müşteri ihtiyacını kasiyerler başta olmak üzere, mevcut iş gücü ile değerlendirerek en uygun çalışma saati planı önerilmektedir. Bu programla birlikte, kişiler arasında haftasonu çalışması- bayram çalışması- sabah veya akşam çalışması ve birçok diğer olgularda eşitlik sağlanması amaçlanmıştır. 2016 yılında bu kapsama mağaza yönetimi de dahil edilerek, zamanla tüm iş birimlerinde programın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Yine adil, esnek ve şeffaflık ilkelerimiz çerçevesinde belirlenen iş gücü yönetiminin kontrolü açısından mağazalara parmak izi takip cihazları kurulmuş, planlanan ve gerçekleşen çalışma süresi takibi yapılması amaçlanmıştır. Bu sistemin, 2015 yılında 2 bölgede pilot çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 2016 yılında en az 2 şubede uygulanması hedeflenmiştir.

Migros olarak, Biz:
 • Sağlıklı çalışanların, mutlu çalışanlar olduğuna,
 • Mutlu çalışanların, daha iyi sonuçlar elde eden ve daha az devamsızlığı bulunan mutlu ekipler olduğuna,
 • Mutlu ekiplerin, daha az kazanın olduğu mutlu işyerleri olduğuna,
 • Mutlu işyerinin, mutlu müşteriler ve paydaşlar olduğuna inanıyoruz.

Temel performans göstergeleri (KPI’lar) olarak aşağıdakileri takip ediyoruz:
 • İş kazaları
 • Kaybedilen iş günü
 • Katılım oranı
 • Mali sonuçlar
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlik
 • Spor Faaliyetleri
 • Sağlık ve Refah Faaliyetleri
 • Sosyal Faaliyetler ve Hobi Kulüpleri

Faaliyetlerimiz
Faaliyetlerimizden bazıları şunlardır:
 • Spor Faaliyetleri

Migros Spor Şenliği, Yelkenli Kulübü, Şirketler Arası Salon Atletizm Oyunları, İstanbul Avrasya Maratonu, Masa Tenisi

Katılımcılar: 2.000 +

 • Sağlık ve Refah Faaliyetleri

Diyetisyen Hizmetleri, Hastane/Eczane indirimleri, Diyabet ve Göz taramaları, Masaj hizmetleri, Sağlıklı Yaşam konferansları

Katılımcılar: 2.253 +

 • Sosyal Faaliyetler ve Hobi Kulüpleri

Amatör Balıkçılık Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Müzik ve Dans Kulübü, Motorsporları Kulübü, Doğa ve Gezi Kulübü

Katılımcılar: 366 +

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri

TS 18001 OSHO kuralları ve sağlık ve güvenlik eğitimleri, sıhhi kontroller. 40 İSG sertifikalı denetmen ve 45 sağlık sorumlusu (iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli)

Katılımcılar: 16.000 +

 • Sağlık personelimizin hizmet cetveli

Sağlık personelimizin hizmet cetveli

  İşyeri hekimi İSG Uzmanı
Aylık Toplam Saat Yıllık Toplam Saat Aylık Toplam Saat Yıllık Toplam Saat
2014 692 8.304 1.032 12.384
2015 934 11.208 1.088 13.063

 • Migros İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı
Yıl 2014 2015
Kayıp gün * 0,177 0,173

*Kayıp gün = 200.000 saat/7.5