"Migros, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Migros'un kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yıl içerisinde yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur.”

Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirketimiz 2018 yılında dernek ve vakıflara toplam 492.423 TL bağış yapmıştır.