"Migros Ücretlendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar kapsamında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, ilgili mevzuatta yer alan kurallara uyulur.

1.Yönetim Kurulu Üyeleri


Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretlendirme, Şirket ana sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak Genel Kurul toplantısında hissedarlar tarafından tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ücretlendirmede ve alınacak ücretin çeşit ve miktarının tespitinde, genel kurulun belirleyebileceği kriterler bağlamında yönetim kurulu üyeleri arasında ayrım yapılması mümkündür.

Bir Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda, Şirket yönetiminde üst düzey yönetici olarak görev alıyorsa, söz konusu kişiye üst yönetim ücretlendirme esaslarına göre ayrıca sabit ve prim ödemeleri yapılması da mümkündür.

2.Üst Yönetim


Üst Yönetimin ücretleri sabit ve performansa dayalı prim olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Yönetimin sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Üst Yönetimin primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
  • Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst düzey yönetici prim politikaları göz önünde bulundurulur.
  • Şirket Performansı: Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal (şirket konsolide cirosu, şirket konsolide EBITDA'sı, konsolide net nakit, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri yapılan yıllık bütçe doğrultusunda belirlenir.
  • Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, dengelenmiş hedef kartı (balanced score card) metodolojisi uygulanır. Yöneticilerin bireysel hedef kartlarında, Finans, Süreç, Teknolojik Yenilikler, Müşteri ve Çalışan boyutları bazında belirlenen hedefler dikkate alınır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl sonunda Üst Yönetime ödenen toplam miktarlar, mevzuata uygun olarak hissedarların bilgisine sunulur. Buna ilişkin tutarlar, ilgili yıla ilişkin yıllık finansal sonuçların açıklandığı mali tablo dipnotlarında yer almaktadır."