1. Amaç
Gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermekteyiz. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projelerimizle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığımızı ve sorumluluğumuzu gelecek nesillere taşıyoruz.

2. Uygulamalarımız
Operasyonlarımızın temel hedeflerinden birisi de çevresel sürdürülebilirliğin korunmasıdır. Migros ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahiptir. Bu kapsamda bütün çevresel faaliyet ve risklerimiz, çevre boyutları ve çevresel etki değerlendirme prosedürlerine göre yönetilmektedir.

Çevre yönetim vizyonumuz çevresel etkilerin sürekli yönetimi, biyoçeşitlilik değerinin geliştirilmesi için çalışılması, değer zinciri genelinde etkilerin yönetilmesine yönelik olarak tedarikçilerle işbirlikleri oluşturulması ve toplum genelinde farkındalığın artırılması için çeşitli proje ve kampanyaların yürütülmesini kapsamaktadır.

Migros Çevre Politikası; paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, çevre bilincinin geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ön planda tutarak onlara temiz bir çevre bırakmamıza yönelik çalışmalar yapılmasını öngörmektedir. 

3. Yönetim
Sürdürülebilirlik tüm Migros çalışanlarının temel sorumluluğudur. Bu sorumluluk yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı yönelen şekilde dağılmaktadır.

Migros Yönetim Kurulu; iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, yönetişim ve iş etiği, sorumlu iş uygulamaları ve toplumsal gelişim gibi sürdürülebilirlik konularına yönelik stratejik yaklaşımların belirlenmesinden sorumludur.

İcranın başında bulunan Migros Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesinden sorumludur. Migros Genel Müdürü bu sorumluluğu üst düzey yönetim takımıyla birlikte yerine getirmektedir. Tüm üst düzey yöneticiler sürdürülebilirlik sorumluluklarının takımlarına dağılımını, belirlenen hedefler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

3.1 Sürdürülebilirlik Komitesi
Migros, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında şirketin tüm ana fonksiyonlarını temsil eden yöneticilerin katılımıyla oluşturulan ayrı bir organ olan Migros Sürdürülebilirlik Komitesi’ni oluşturmuştur. Komite’nin çalışmalarıyla, sürdürülebilirlik uygulamalarının Migros organizasyonuna entegrasyonu ve sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ve böylelikle paydaşların beklentilerine en üst düzeyde karşılık verilmesi sağlanmaktadır.

Migros Sürdürülebilirlik Komitesi, Migros’un varlıklarına, operasyonel ve ticari faaliyetlerine etki edebilecek risk ve fırsatlarla ilgili sürdürülebilirlik konularını takip ve analiz etmekte; performans takibinde kullanılacak göstergeleri belirlemekte, performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik projeler yürütmekte ve elde edilen sonuçları Genel Müdür ve üst yönetime raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik konularında elde edilen performans, kurumsal performans değerlendirme sisteminin de bir parçası haline gelmiştir.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik Komitesi, çevre politikamızın etkinliğini, her departmanın yöneticilerinden bilgi almak suretiyle yıllık olarak denetler ve takibini gerçekleştirir. Şirketimizin çevre politikası tüm çalışanlarımız tarafından bilinir ve sahiplenilir. Sürdürülebilirlik Komitesi’nde bulunan tüm departmanların yöneticisi, çalışanların çevre politikasını uygulamaya koymasını öngörür ve takip eder. Bu alt birimler, politikanın iletilmesini, eğitim programlarını, iç denetimi ve çevreyle ilgili hedeflerin belirlenmesini ve performans takibini kolaylaştırır.

3.2 Paydaş entegrasyonu
Migros olarak, sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak adına çevreye yönelik çalışmalarımıza çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızı dahil etmekteyiz. Mağazalarımızda yürüttüğümüz atık toplama ve geri dönüşüm projeleri ile müşterilerimizde farkındalık yaratırken tedarikçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz kalite denetimlerinde operasyonları sonucunda oluşan çevresel etkilerini sorgulamakta, beklentileri karşılamayan tedarikçilerimizden gelişim talebinde bulunmaktayız.

3.3 Eğitim
Migros Çevre Politikası’nı tüm çalışanlarımıza ve organizasyonumuzun sorumluluğunda olan bütün kişilere iletmekteyiz. Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı, tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

4. Çevresel etkinin ölçümlenmesi
Operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel etkileri sürekli takip eder, kontrol altında tutar ve azaltır, çevre yasalarına uyum gösteririz.

Migros, iklim değişikliği ve su yönetimi kapsamındaki sürdürülebilirlik çalışma ve hedeflerini, uluslararası normlar, ulusal regülasyonlar, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Consumer Goods Forum’un (CGF) taahhüt ve ilkeleri ışığında şekillendirmektedir.

4.1 Biyoçeşitliliğin korunması
Migros, çevre koruma çalışmalarına büyük önem atfetmektedir. Tüm operasyonlarımız kentsel alanlarda bulunmakta ve kamu otoritelerince yetkilendirilmektedir. Yüksek biyoçeşitlilik niteliğine sahip arazi ve sulak alanlarda faaliyet gösteren operasyonel birimimiz bulunmamaktadır. Buna uygun olarak su kaynakları, toprak ve doğal yaşam alanları üzerinde belirgin bir etkimiz de kaydedilmemiştir.

Türkiye 1992 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından geliştirilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni (Convention on Biological Diversity) imzalamış, 1996 yılında onaylamış ve 1997 yılında ülkemizde yürürlüğe koymuştur.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin odaklandığı ana konular;
  • Biyolojik çeşitliliğin korunması;
  • Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı;
  • Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı.

Bu sözleşmenin taraflarından biri olarak, devlet tarafından verilen tüm yasal izinler biyoçeşitlilik konusunu da kapsamaktadır. Migros olarak, tüm mağazalarımızı yasal izinler ve ruhsat alındıktan sonra açmaktayız. Bu bağlamda, mağazalarımızın açılmasına çevre kapsamında tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra izin verilmektedir.

4.2 Sera gazı emisyonlarını azaltmak için projeler geliştirilmesi
Çevre dostu bir şirket olarak müşterilerimize hizmet sunarken gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızda sera gazı emisyonunu azaltmak için çaba gösteririz.

Bu doğrultuda, soğutma gazı sistemleri ve enerji verimliliğinin gelişimi, kaynakların etkin kullanımına odaklanırız. İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla sera gazlarının kontrolü ve azaltımına yönelik projeler geliştiririz.

4.3 Atık Yönetimi
Doğal kaynakların korunması ve kaynakların geri dönüşüm girişimlerini gerçekleştirmeye çabalamaktayız. Kullandığımız bütün kaynaklarda “azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm”ü teşvik etmekteyiz.

Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda, operasyonlarımızdan kaynaklanan tüm atıkların bertaraf edilmesi, enerjiye dönüştürülmesi ve ekonomiye geri kazandırılması için çalışmaktayız. Atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisini dikkate alarak, gıda kayıp ve imhalarını azaltmak için ölçümleme, kategorizasyon, analiz ve iyileştirme çalışmaları ve çeşitli projesi gerçekleştiriyoruz.

4.4 Su Yönetimi
Migros olarak, çevre duyarlılığımızın bir parçası olarak doğal kaynaklarımızın korunması için tüm faaliyetlerimizde su verimliliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktayız.

Suyun insan sağlığı açısından kritik öneminin farkındayız ve Migros olarak insan haklarına verdiğimiz önem doğrultusunda çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza temiz su tedariği konusuna büyük önem veririz.

Migros genelinde su; mağazalar, Genel Müdürlük, şube direktörlükleri, dağıtım merkezleri, meyve ve sebze depoları ve MIGET ve Gebze Et Üretim Merkezi’nde çalışanların ihtiyaçları ve temizlik amacıyla kullanılmaktadır.

Çevre yönetim prosedürümüzde; suyun verimli kullanımını sağlamak ve faaliyetlerimiz sonucu açığa çıkan atık suyun yasal yükümlükleri yerine getirilerek çevresel etkilerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Verimlilik çalışmalarımız kapsamında inovatif uygulamaları yakından takip etmekte; mağazalarımız, üreyim tesisleri, dağıtım merkezleri, Genel Müdürlük ve Şube Direktörlerimizde uygulamaları hayata geçirmekteyiz. Bu doğrultuda, tüm iş birimlerimizde kullanılan su aylık olarak kayıt altına alınmakta, izlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

Operasyonlarımızda kullanılan suyun büyük çoğunluğu belediyelerin su şebekelerinden karşılanmaktadır. Şirketin su kullanımı sonucu önemli ölçüde etkilenen bir su kaynağı bulunmamaktadır. Mağazalardaki atık sular kanalizasyona deşarj edilmektedir.

Bununla birlikte, su tüketimimizde, diğer Migros faaliyetlerinde iyileştirmeye yönelik yapılan aktivitelerden kaynaklanabilecek olumlu ve olumsuz değişimlerin takibini yapmakta ve gerekli aksiyonları almaktayız.

Şirketimiz, ‘çalışan başına su tüketim miktarını’ ve ‘satış metrekaresi başına günlük su tüketimini’ azaltma hedefiyle hareket etmekte, bunun için yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık hedefler belirlemektedir.

Migros olarak tüm yasal gerekliliklere uyumlu çalışmalar sürdürürken, su tüketimini mutlak olarak azaltmak adına gönüllü çalışmalar yürütmekteyiz. Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini ve su tüketim alışkanlıklarını iyileştirmeleri için farkındalık çalışmaları yapmaktayız.

Tedarikçilerimize yönelik düzenlediğimiz yıllık denetimlerde, çevre ve su konuları  takip başlıkları olarak yer almaktadır. Tarım faaliyetlerinde, özellikle meyve-sebze üretiminde kullanılan suyun azaltılması ve bilinçsiz sulama ile oluşan su kayıplarının azaltılması amacıyla İyi Tarım Uygulamalarına uygun tarımın yapılmasını teşvik ediyoruz.

5. Tedarikçi Firmaların Denetimi

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin yaşam döngüsü genelinde sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi adına tedarikçi performansının daha da artırılması ve böylelikle biyoçeşitliliğin korunmasına önem vermekteyiz.

6. Raporlama
Migros olarak, çevre yönetim sistemimizin kapsamını ve takip sonuçlarını her yıl kamuya açıklarız.

Sürekli gelişimi desteklemek, periyodik gözden geçirmeleri sağlamak ve tedbirler almak için bir çevre yönetim sistemi uygularız. Bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı'nı esas alırız.

2014 yılından bu yana, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaları için harekete geçiren uluslararası oluşum CDP’ye (Carbon Disclosure Project)’e CO2 salımı sonuçlarımızı raporlamaktayız.

Migros, sürdürülebilirlik çatısı altında gerçekleştirdiği çalışmaları ile 2014 yılından bu yana “BİST Sürdürülebilirlik Endeksi"nde yer alan perakende sektöründen ilk ve tek marka olmayı sürdürmektedir. 

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2020