1. Amaç
Bu politika ile Migros olarak, sorumlu tedarik ilkemiz ışığında, birlikte çalıştığımız tüm tedarikçilerimizden uymasını beklediğimiz kurallar, tedarikçilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamaları sunarız.

Migros, Sorumlu Tedarik Politikası’nı web sitesi haricinde tedarikçileriyle iletişim sağladığı bütün online ve mobil iletişim platformlarında yayınlamaktadır.

2. Tedarikçilerin Uyması Beklenen İlkeler
Migros, hukuki açıdan kurallara uygun şekilde kurulmuş ve hukuka saygılı biçimde faaliyet gösteren firma ve şirketlerden hizmet almakta ve acenteler de dahil olmak üzere temsil/vekalet ve iş ortaklığı ilişkisi içerisinde iş yapılan tüm firmalara kanunen uygun hizmetler karşılığında ödeme yapmaktadır.
 • Migros olarak birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizden;
  • İnsan hakları ilkelerine saygılı olmalarını,
  • Ulusal ve uluslararası etik kurallara uymalarını,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalarını,
  • Çevreyi ve doğal kaynakları korumalarını,
  • Sundukları mal ve hizmetlerin, ticari, lojistik, üretim, mali işler ve insan kaynakları gibi tüm süreçlerinde, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatlara uygun hareket etmelerini beklemekteyiz.
 • Migros olarak tüm tedarikçilerimizden zorunlu şartlara uymalarının yanı sıra zaman içinde “Migros Kalite Protokolü” kapsamında kendilerini sürekli geliştirme üzerine çalışmalarını beklemekte ve tedarikçilerinin ihtiyaç duyduğu her konuda bilgi desteği sunmaktayız.

2.1 İnsan Hakları İlkelerine Uyum
Migros olarak, Tüketici Gıda Forumu’nun (Consumer Goods Forum – CGF) Yönetim Kurulu üyesiyiz. CGF yönetim kurulu, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Kaynakları Rehber İlkelerine ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ne paralel olarak, dünya çapında, insan hakları ve makul çalışma şartlarına uyan ve bu ilkeleri teşvik eden sorumlu iş yapış şekillerini kabul etmektedir. Bu kapsamda, Sosyal Sürdürülebilirlik çalışmalarında üyelerinin tedarik zinciri çalışma standartlarının uygunluğuna odaklanmış, üyelerinin tedarik zincirlerinde de zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi konusuna çözüm önerisi geliştirmiştir. Migros olarak, İnsan Hakları konusundaki uluslararası ilkelere uygunluğumuzun yanı sıra CGF üyesi olarak da sorumluluk almakta ve tedarikçilerimizin bu standartlara uymasını talep etmekteyiz.

2.1.1 Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
Tedarikçilerimiz; çalışanların sendikaya katılma veya katılmama, sendika kurma gibi sendikal haklara saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidir.

2.1.2 Zorla Çalıştırma ve Suistimalin Engellenmesi
Tedarikçilerimiz; esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamalı, zorla çalıştırma ve çalışanların suistimali ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

2.1.3 Çocuk İşçi Çalıştırmama
Tedarikçilerimiz; çocuk işçi çalıştırılmaması konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidir.

2.1.4 Ayrımcılıkla Mücadele
Tedarikçilerimiz; işyerlerinde ayrımcılığı, sözlü veya fiziksel tacizi önlemelidir. İşe alım, yerleştirme, çalışma, eğitim, ücret yönetimi ve terfilerde, ayrımcılığın önüne geçmeli; yetenek, performans ve tecrübe kriterlerine bağlı süreçler oluşturmalıdır. Ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

2.1.5 Çalışma Saatleri & Ücretler
Tedarikçilerimiz; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlara tam bir uygunluk içerisinde hareket etmelidir.

2.2 Etik Kurallara Uyum (Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele)
Tedarikçilerimiz; çalışanlarına, paydaşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, müşterilerine, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek davranışta bulunmamalıdır.

Tedarikçilerimiz; iş ilişkisi nedeni ile sahip olduğu Migros ile ilgili bilgileri saklamakla yükümlüdür. Migros Ticaret A.Ş.’nin izni olmadan bu bilgileri hiçbir özel veya tüzel kişi ile paylaşamaz.

Tedarikçilerimizin adının yolsuzluk, kara para aklama veya rüşvet ile anılması kabul edilemez. Tedarikçilerimizin; devlet memurlarına, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine, onların tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek veya mevcut kanunları ihlal edebilecek hediyeler, parasal menfaatler veya davetler teklif etmemelidirler.

Migros Ticaret A.Ş. çalışanlarına veya birlikte çalışılan diğer tedarikçilere, tarafsızlıklarını gölgeye düşürebilecek ve rüşvet niteliğinde sayılabilecek herhangi bir hediye, menfaat, hak veya yardım sunamaz. Bu nedenle, tedarikçilerimizin çalışanlarımıza iş yemekleri dışında kişiye özel organizasyon, tatil vb. teklif etmesi kabul edilemez. Bayram ve yılbaşlarında gönderilen çikolata ve ajandalar haricinde büyük maliyetli hediyeler sunulması yasaktır.

2.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyum
Tedarikçilerimiz; çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı çalışabilecekleri iş ortamını sağlamalıdır. Güvenlik ve sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

2.4 Çevre ve Doğal Kaynakların Koruması
Gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla; tüm tedarikçilerimizden çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermelerini beklemekteyiz.

2.5 Sürekli Gelişim İlkesi
“Migros sürdürülebilirlik stratejileri” doğrultusunda, tedarikçilerimizin “Kaliteli ve Güvenli Ürün” üretmelerinin yanı sıra; çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, iş etiği, çevresel etkiler ve güvenli üretim ile ilgili performanslarını takip etmekteyiz. Bu doğrultuda tedarikçilerimizi; Migros Protokolünce ürün risk analizi kapsamında oluşturulan planlar dahilinde, haberli veya habersiz olarak ISO 17020 standardına sahip denetim kuruluşları tarafından denetlemekteyiz. Tedarikçilerimizden denetim performanslarını sürekli iyileştirerek yükseltmelerini beklemekte, tedarikçilerimize yardım ve rehberlik sunarak sürekli gelişmelerine katkı sağlamaktayız.

Yerel, ulusal ve uluslararası ürün tedariki esnasında, ürün kalitesi ve ürünün yasal mevzuatlara uyumu konusunda yapılan yönlendirmeler ile tedarikçilerimizin sürekli gelişimine destek vermekteyiz.

Migros, tedarikçilerin ürünlerinin üretimi esnasında sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretim yapmasını desteklemektedir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası sertifikalara sahip olan tedarikçilerimizi belirlemekte, sertifikaya sahip olmayan tedarikçilerimizi sertifikasyon sürecine katılmaları için teşvik etmekteyiz.

Palm yağı (hurma), kakao, soya, kahve, kağıt, ve ahşap ürünlerinde sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretimi desteklemekte ve sertifikasyonların varlığına önem vermekteyiz.

3. Tedarikçi Seçim Süreçleri
Tüm iş ortaklarımızla çalışma kararı almadan önce şirketler ile ilgili finansal, hukuki ve etik risk ve fırsatları ortaya koyan detaylı bir inceleme yapıyoruz. İlgili şirketlerin resmi kuruluşlar üzerinden ticari sicillerini, dijital platformlar üzerinden de rüşvet, yolsuzluk ve etik konularda ticari geçmişlerini araştırıyoruz. Bu çalışmalara ek olarak, tedarikçi adayları, mevcut tedarikçi denetimlerinde uygulanan kalite kontrol kriterleri ve soru listeleri üzerinden ön denetime tabi tutularak, çalışma kararı bu denetimlerin sonucuna göre belirleniyor. Aday tedarikçiler hem ürün güvenliği hem de etik, sosyal ve çevresel uyum denetimlerinden geçiyor. Tüm bu denetimleri başarıyla tamamlayarak, tedarikçi statüsüne geçen şirketlerle çalışmaya başlıyoruz. Bu denetimleri geçemeyen aday tedarikçiler ile çalışılmıyor

Rüşvet, yolsuzluk ve etik konular kapsamında ulusal kanun ve regülasyonlara, uluslararası normlara, şirketimizin Etik Kuralları ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumsuz davrandığı tespit edilen ve bu sebeple çalışma kararı alınmayan tedarikçi firmaları oluşturduğumuz kara listeye alıyoruz.

4. Tedarikçi Denetimleri ve ürün kontrolleri
Migros olarak, tedarikçi firmalarımıza özel bir denetim programı uygulamakta, bağımsız dış kurumlar aracılığı ile özel olarak hazırlanmış Migros protokolü doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın üretim tesislerini denetlemekteyiz.

Tedarikçilerin ürün güvenliği uygulamaları GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından tanınan ‘BRC Global Market’ denetim kontrol listesi kapsamında yapılmaktadır. Tedarikçilerin operasyonel faaliyetlerini gerçekleştirirken insana ve çevreye etkileri, etik ve sosyal konulara hassasiyetleri denetlenmektedir. Bu doğrultuda, tedarikçilerin çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve sosyal uygunluk gerekliliklerini SEDEX kriterleri kapsamında denetlenmektedir. Denetimlerdeki başarılarına göre Migros Onaylı tedarikçiler “Gold-Altın”, “Silver-Gümüş”, “Bronze-Bronz” olarak üç kategoride değerlendirilmekte; aynı zamanda GC Portaldan başarılarını duyurma fırsatı yakalamaktadır.

Yapılan denetimler neticesinde yeterli puanı alamayan tedarikçi firmalarımıza eksik görülen konularla ilgili uyarıda bulunmakta ve düzeltme talep etmekteyiz. 3 kez üst üste yapılan denetimlerde gelişim sağlamayan tedarikçilerden ürün satın alımı yapılmamakta ve ticari ilişki sonlandırmaya gidilmektedir.

Ürün güvenliği konusunda kılavuz olarak dünya standartlarını alıyor, müşterilerimizin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için sağlıklı şartlarda sağlıklı ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda üretim tesisleri denetiminin yanı sıra ürünleri, satın alma aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda, Dağıtım Merkezleri bünyesinde kurmuş olduğumuz laboratuvarlarda ve anlaşmalı Akredite Dış Laboratuvarlar aracılığı ile titizlikle kontrol etmekteyiz. Bu kontroller sonucunda, yasal mevzuat ve Migros standartlarını karşılayan ürünler satışa sunulmaktadır. Tüm mağazalarımız, habersiz olarak kendi ekiplerimiz ve yine anlaşmalı Bağımsız Dış Kurumlar aracılığı ile denetlenerek Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığı sağlanmaktadır

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2020