Migros Ticaret A.Ş. olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Şirketimiz ile gerek iş ilişkisi gerek Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Money Club Programı gerekse sanal market üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, alışveriş bilgileri gibi) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi: Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, jet kasalarımız, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: Şirketimize sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından, müşterilerimize mal ve hizmetlerimizi tanıtmak, müşterilerimizi tanımak, müşterilerimizle ürün, hizmet ve iletişimi geliştirmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlamak, pazarlama ve reklam hizmetlerini şekillendirmek, çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, çalışma koşullarını belirlenmek, işe alım araştırmalarını desteklemek, çalışma saatlerini kontrol edebilmek, ücret ve ücrete ilişkin bilgileri kayıt altına almak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimleri yapabilmek, iş sağlığı ve güvenliği esaslarını uygulayabilmek, kanunlardan doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı: Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen sebepler ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Migros Ticaret A.Ş. tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız gibi üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Migros Ticaret A.Ş.’ye başvurarak:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi, Şirketimizin 444 10 44 Migros Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden bildirebilirsiniz.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Designed by Dreams&Bytes