Şirketimizde 4857 sayılı İş Kanununun kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin hükümleri uygulanmaktadır. Hizmet akdi kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

İhbar öneli tanınması gereken hallerde; 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Toplu iş Sözleşmesi kapsamında bulunan çalışanlarımız için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. İhbar Tazminatı ödemesi, iş sözleşmesinin fesh edileceği çalışana bildirilmek ve çalışanın kıdemine göre 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle yapılmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2020