1. Amaç
Migros Ticaret A.Ş., Türkiye ve yurtdışındaki iştirakleriyle birçok farklı dil, din ve etnik kökene mensup işgücüyle hizmet vermektedir. Bu doğrultuda, “İnsan Hakları” ve “Fırsat Eşitliği” konuları, Migros İnsan Kaynakları yönetim anlayışımızın ana politikaları arasındandır.

Migros olarak, insan haklarına saygı duyar; iş faaliyetlerimizden doğabilecek olumsuz insan hakları etkilerini proaktif bir şekilde belirlemek ve önlemek için çalışırız.

2. Fırsat Eşitliği
Migros, uluslararası ölçekte tanınmış BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ILO çalışma standartlarına bağlıdır ve bu bağlılığı tüm faaliyetlerinde gözetir.

İşe alımdan ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu vb. sebeplerle hiç bir şekilde ayrım yapılamaz.

Migros Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri ile genel ve objektif kriterlerle çalışanlarımızın yetkinliklerini, kabiliyetlerini ve performanslarını eşitlik ilkesi çerçevesinde ölçümler ve takip ederiz. Migros olarak, tüm çalışanlarımıza, objektif değerlendirme sonuçlarına dayanarak, eşit eğitim, terfi, kariyer gelişimi ve ücretlendirme olanakları sunarız.

Kadınların çalışma hayatına katılımını destekler ve kadın yönetici sayısını artırmak için çalışma ve eğitimler düzenleriz. Engelli ve dezavantajlı kişilerin istihdamı konusunda yasalara uygun hareket ederiz.

3. Toplu Sözleşme ve Sendikalaşma
Migros, sendikalaşma hakkına saygı duyulan bir iş ortamına sahiptir. Çalışanlarımızın sendikalaşmasını destekler ve Sendika ile yapıcı bir diyalog içerisinde toplu sözleşmeler gerçekleştirir ve yapılan sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getiririz.

4. Zorla İşçi Çalıştırılması
Çalışanlarımızın kendi rızaları dışında çalıştırılmasına izin vermeyiz. Hiçbir çalışan, hiçbir konuda baskı altında tutulmaz, tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilir.

Migros, bu kapsamda ayrıca, Tüketici Ürünleri Forumu’nun (CGF) belirlemiş olduğu 3 Öncelikli Endüstri İlkesini kabul eder ve uygular.
  • Çalışanların kimlik belgelerine el konularak hareket özgürlükleri engellenmemelidir.
  • Çalışanlar işe alım için para veya giriş ücreti ödememelidir. 
  • Çalışanlar borçlandırılarak veya maaşlarına el konularak zorla çalıştırılmamalıdır.

5. Çocuk İşçi Çalıştırma
Migros, çalışanlarını ilgili usul ve esaslarına uygun şekilde belirler. Mağazalarımızda, genel müdürlüğümüzde ve bölge direktörlüklerimizde çocuk işçi çalıştırılmasına asla müsaade edilmez.

6. Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranır, hiçbir çalışana kötü muamelede bulunulmasına izin vermeyiz. Çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel tacizin gerçekleşmesine izin vermeyiz.

7. Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları
Şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alarak, adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanlarımızın toplam gelir paketlerini yönetmekteyiz. Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan yardım hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımızın fazla mesai sürelerini azaltmak için çalışmalar yürütür ve iş – hayat dengesini korumayı destekleriz.

8. İş Sağlığı ve Güvenliği
Migros, TS EN ISO  45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir ve belgenin şartlarını yerine getirmektedir. Çalışanlarımıza, güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar ve yürürlükteki güvenlik ve sağlık kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uyarız. Tehlikelerin belirlenmesi, sağlık ve güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması dâhil olmak üzere, işyerlerimizde sağlık ve güvenliği sürekli olarak iyileştirmek için çalışırız.

Migros Ticaret A.Ş. son değiştirilme tarihi: 18.06.2020