1. Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları
2. Çalışanları Şirkete Karşı Sorumlulukları
3. Şirketin Şirketlere Karşı Sorumlulukları
4. Şirketin Topluma Karşı Sorumlulukları
5. Çalışanların Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
6. Genel Maddeler

1. Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları
Migros tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya yeterli açıklama durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çercevesinde Migros çalışanlarının hakkını gözetir.
İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar  hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz.
Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.


2. Çalışanları Şirkete Karşı Sorumlulukları
Migros çalışanları , sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme  amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
Migros çalışanları yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak ya da sahibi olduğu şirketlerle birebir  iş ilişkisinde bulunurken bir üst yöneticisinin bilgisi dahilinde hareket eder.
Çalışanlar verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli ,hızlı ve ekonomik olabilmesi için gayret sarf ederler.
Çalışanlar şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.
Migros çalışanları şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak  ilgili birimleri bilgilendirirler.
Migros çalışanları şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan  kaçınırlar. Çalışanlar şirketin sağladığı imkanları özel işler için kullanmazlar.
Çalışanlar pozisyonun ya da yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdırmazlar, şirket yönetiminin onayı olmadan görsel ya da yazılı medya kuruluşlarına röportaj,
demeç ya da beyanat vermezler.


3. Şirketin Şirketlere Karşı Sorumlulukları
Migros tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz.
Migros bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını, saptanmış ve paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.
İş ortaklarının faaliyetlerinde Migros'un imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri Migros için önemlidir.
Migros başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini  kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
Migros kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.


4. Şirketin Topluma Karşı Sorumlulukları
Migros müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.
Migros vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma  örnek olmayı hedefler.
Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.
Migros faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve
bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
Migros kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.


5. Çalışanların Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
Çalışanlar yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar. Şirketimiz, çalışanlarının, itibarını ve onurunu zedeleyen, kişilik ve çalışma haklarının ihlali niteliğindeki davranışların sergilenmesine; fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığın bozulmasına neden olan, çalışanlarımızın ve şirketimizin çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tacize (psikolojik taciz, mobbing, cinsel taciz) karşıdır ve tüm çalışanlar için adaletli ve saygın bir iş ortamının geliştirilmesini hedefler.


6. Genel Maddeler
Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlara şirketin kendi bünyesinde kurmuş olduğu  "Migros İş Etiği" kurulu açıklık getirmekle yükümlüdür.